Stichting Onze DROOM

Brummen
Welkom op de website van Stichting Onze DROOM.


UITNODIGING
22 september 2022
Het bestuur van Stichting Onze DROOM nodigt je/ u van harte uit om aanwezig te zijn bij de opening van “ons nieuwe eigen stekkie” Egelantier 11A te Brummen
op donderdag 22-09-2022 van 15.00-17.30 uur.
Van 15.00-17.30 uur kunt u kennismaken met de bezoekers en vrijwilligers. 
Zij vertellen je / u graag wat zij zoal doen en maken.
Er is een kraampje met eigengemaakte spullen.
Om 16.00 uur verrichten Peter van ‘t Hoog,
Gedeputeerde bij de Provincie Gelderland, verantwoordelijk voor o.a. Leefbaarheid en Inclusiviteit, en
Judith Klein Gunnewiek, manager GGZ Riwis Zorg & Welzijn, de officiële opening.
Samen met Onze DROOM bezoekers en vrijwilligers proosten we met onze gasten op
veel ontmoetingen, gezelligheid, geluk, gezondheid,
saamhorigheid en warme vriendschap voor elkaar!
Als u St. Onze DROOM wat gunt …. dan graag in klinkklare munt

In verband met de verhuizing en het aangepaste programma in de zomermaanden wordt er aan de website gewerkt!

Al onze ontmoetingen en activiteiten gaan in 2022 door met Ontmoeting Onze DROOM, het Samen eten, de BreiHaak&Handwerk Club, de Kledinguitgifte, het Repair Café en alle andere activiteiten!

Onze DROOM heeft een nieuwe locatie aan Egelantier11A in Brummen, dankzij RIWIS GGZ.

We heten u welkom vanaf 14 juni 2022 bij één van de  Onze DROOM ontmoetingen of activiteiten.

Opening nieuwe locatie Egelantier 11a op 22-09-2022

 Wilt u meedoen met de activiteiten en Samen eten, dan horen we dat graag vooraf op een van de ontmoetingsdagen of  via de mail of per telefoon. 

We mogen tot juni 2022 gebruik blijven maken van de prachtige locatie aan de Meidoornlaan 18A in Brummen en het pand nog gebruiken voor opslag tot de akte van verkoop de notaris passeert.

Veel plezier met het bekijken van onze website en graag tot ziens bij Ontmoeting Onze DROOM.

Hartelijke groet,

Carry, Marita, Sonja

Voor meer informatie kunt u mailen naar st.onzedroom@gmail.com of bellen naar  Sonja Leemkuil                   T 06 10658315 (op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur). Bij geen gehoor graag de voicemail inspreken.


STICHTING ONZE DROOM heeft ten doel :

a.     de sociale cohesie in de gemeente Brummen te bevorderen, door jong en oud met elkaar te verbinden, elkaar te ontmoeten, samen creatief bezig te zijn, samen te eten, alsmede door een ontmoetings-, inspiratie-, dagbestedings- en leerwerkplek  te bieden;

b.     duurzaamheid te bevorderen door onder andere kledinguitgifte en hergebruik van materialen en het repareren en herstellen van apparaten en textiel (Repair Café Brummen); en

c.    het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Dat gebeurt vooral in de sfeervolle 'huiskamer' waar (kwetsbare) mensen elkaar op een laagdrempelige manier kunnen ontmoeten. 

Iedereen is welkom en mag meedoen. 

Dit betekent ook dat ouderen en kwetsbare mensen langer zelfstandig thuis kunnen wonen en iedereen kan komen en gaan wanneer hij/zij zelf wil. 

We merken dat we voor steeds meer mensen een rol spelen als Ontmoeting Onze DROOM in wat we als stichting het belangrijkst vinden, namelijk het voorkomen (preventie) van sociale uitsluiting in vele vormen en mogelijkheden. Wij laten (kwetsbare) mensen meedoen, van betekenis zijn en we laten ze erbij horen. Zo is het belangrijk dat mensen bij ons kunnen meedoen aan creatieve activiteiten, trots met een mooi resultaat naar huis gaan, dit met uiterst minimale kosten. 

De meerwaarde van Stichting Onze DROOM is dat Onze DROOM een sociaal maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk is VAN, VOOR en DOOR de BURGERS ZELF.

De provincie Gelderland heeft onze subsidieaanvraag op 14 juni 2019 goedgekeurd en we krijgen de subsidie voor de activiteiten van ons plan:

-Samen koken en eten. Met nieuwe mensen en met de vaste bezoekers maaltijden gaan bereiden en gezamenlijk de maaltijd gebruiken. 

-Fruit, groente - en kruidentuin aanleggen en groente en kruiden kweken.

-Repair Café Brummen; Repareren en  herstellen en maken/oppimpen van kleding samen met kinderen en jongeren.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

BELEIDSPLAN Stichting Onze DROOM 2022-2024            

Voorwoord

Dit beleidsplan is bedoeld om de stappen te beschrijven, die wij zetten om ons doel als Stichting Onze DROOM te bereiken.

Ons doel:

Het bieden van een ontmoetings-, inspiratie-, dagbestedings- en leerwerkplaats aan inwoners van de gemeente Brummen, die daar behoefte aan hebben. Hierbij wordt uitgegaan van ieder mens als individu met zijn/haar eigen mogelijkheden, kwaliteiten en beperkingen. Mensen aanspreken op wat ze kunnen en hen toekomstperspectief bieden. Door ze met respect voor de mensheid, de aarde en de natuur, met geduld te bejegenen en te stimuleren. Waardoor zelfstandigheid en ontwikkelingsmogelijkheden groeien, evenals zelfrespect en deelname/participatie aan de samenleving.

Stichting

Sinds 10 juni 2016 zijn we officieel een Stichting “Stichting Onze DROOM”.

Bestuur: Sonja Leemkuil –voorzitter, Carry Nijland –secretaris, Marita Klein –penningmeester

Locatie

Sinds begin 2016 werken we aan het bereiken van ons doel. We zijn gestart op locatie De Rees/Klein Sion in Leuvenheim en vanaf november 2016 maken we drie dagdelen per week gebruik van de ruimte van Harmonie Orkest Brummen op Meidoornlaan 18b. Dit is de maximale tijd, die we van deze ruimte gebruik kunnen maken.

Op 20 december 2019 hebben we de sleutel van "ons eigen stekkie" op Meidoornlaan 18a ontvangen. Helaas is dit pand verkocht, wordt het gesloopt en moeten we weer verhuizen.

Per 14 juni 2022 bent u welkom op Egelantier 11a in Brummen. Dankzij het mooie aanbod van RIWIS GGZ mogen we van hun algemene ruimte in het ambulante gebouw gebruik maken.

Ons Plan

We hebben nu weer een eigen ruimte om al onze plannen ten uitvoer te brengen: meer openingstijden van Ontmoeting Onze DROOM, De Brei&HaakClub, een groente- en kruidentuin, samen koken en eten, Repair Café Brummen voor jong en oud, kleding oppimpen, kledingbank, enzovoort.

In november 2022 starten we met een Jaarprogramma Natuurlijk gezond, mogelijk gemaakt door het Preventieakkoord Samen Gezond in de gemeente Brummen. 

Vrijwilligers

We hebben voor onze activiteiten voldoende vrijwilligers beschikbaar. Vrijwilligers die speciaal komen voor een activiteit, bloemschikken, schilderen, muziek, en de inzet en hulp van de bezoekers van Ontmoeting Onze DROOM. We streven ernaar om, bij uitbreiding van onze activiteiten, de werkzaamheden te spreiden over voldoende vrijwilligers om hun inzet haalbaar en betekenisvol te laten zijn.

Publiciteit

We doen er alles aan om bekend te zijn bij de mensen, die gebruik willen maken van onze mogelijkheden. We delen flyers uit, staan op markten en zijn aanwezig bij informatiebijeenkomsten. Verder zoeken we geregeld publiciteit in de regionale en huis-aan-huiskranten en zijn vindbaar via onze website en op Facebook.

Ook spreken we mensen aan en zoeken op alle mogelijke manieren verbinding.

Middelen

We zijn rijk met alles wat we krijgen van ieder die ons een warm hart toedraagt en met het werk, dat onze deelnemers, vrijwilligers en wij als bestuur doen. We bezitten vrijwel niets in de gebruikelijke zin.

Alles wat we doen wordt gedekt door de vrijwillige bijdragen van onze bezoekers en giften. Tot en met 2018 ontvingen we een jaarlijkse subsidie van de gemeente Brummen (t/m 2018) van € 2.000,-.

Voor het Lift je Leven Programma hebben we subsidie voor nieuwe initiatieven van de gemeente subsidie ontvangen.

Tot onze grote blijdschap hebben we van de Leefbaarheid Alliantie van de provincie Gelderland een toezegging gekregen om 75% van de kosten van investeringen van ons plan te dekken. Bv. voor een keuken, de aanleg van een groente- en kruidentuin, enzovoort.

Beloning

Onze en de beloning voor iedereen die betrokken is bij Onze DROOM is vertrouwen in mogelijkheden en je eigen kwaliteiten. Dat we plezier met elkaar hebben en een open oog en oor voor wat ons beroert en dat samen te delen. Dat er een vertrouwensbasis is om te groeien en bloeien.

Daarnaast krijgt niemand een financiële beloning, maar wel kunnen gemaakte onkosten worden gedeclareerd.

Vermogensbeheer

Stichting Onze DROOM heeft geen vermogen. We hebben veel materiaal, gekregen van wat er bij ieder thuis niet gebruikt wordt, dat voor onze creatieve en reparatieactiviteiten kan worden gebruikt. We hebben geen bezittingen waarop we kunnen afschrijven. Velen stellen hetgeen ze bezitten belangeloos ter beschikking als het van pas komt, voor één van ons of voor onze gezamenlijke activiteiten.

Een aantal van onze bezoekers en inwoners doneert aan Onze DROOM koffie/thee of koekjes.

Indien wij middelen verwerven om een eigen ruimte te financieren, zal dat ons vermogensbeheer zijn. Mochten we onverhoopt moeten stoppen met onze activiteiten, zullen we onze resterende middelen doneren aan een organisatie of stichting, die onze doelstelling benadert.