Stichting Onze DROOM

Brummen
Welkom op de website van Stichting Onze DROOM.

Al onze ontmoetingen en activiteiten gaan in 2021 door! 

We mogen tot januari 2022 gebruik blijven maken van de prachtige locatie aan de Meidoornlaan 18A in Brummen. 

We heten u welkom bij één van de Ontmoeting Onze DROOM ontmoetingen of activiteiten.

Wilt u meedoen met de activiteiten en Samen eten  en dan horen we dat graag vooraf op een van de ontmoetingsdagen of  via de mail of per telefoon. 

Natuurlijk doen we er alles aan om in 2022 door te gaan met Ontmoeting Onze DROOM, het Samen eten, de BreiHaak&Handwerk Club, de Kledinguitgifte, het Repair Café en alle andere activiteiten.

Veel plezier met het bekijken van onze website en graag tot ziens bij Ontmoeting Onze DROOM.

Hartelijke groet,

Carry, Marita, Sonja

Voor meer informatie kunt u mailen naar st.onzedroom@gmail.com of bellen naar                      Sonja Leemkuil T 06 10658315 (op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur).
STICHTING ONZE DROOM heeft ten doel :

a.     de sociale cohesie in de gemeente Brummen te bevorderen, door jong en oud met elkaar te verbinden, elkaar te ontmoeten, samen creatief bezig te zijn, samen te eten, alsmede door een ontmoetings-, inspiratie-, dagbestedings- en leerwerkplek  te bieden;

b.     duurzaamheid te bevorderen door onder andere kledinguitgifte en hergebruik van materialen en het repareren en herstellen van apparaten en textiel (Repair Café Brummen); en

c.    het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Dat gebeurt vooral in de sfeervolle 'huiskamer' waar (kwetsbare) mensen elkaar op een laagdrempelige manier kunnen ontmoeten. 

Iedereen is welkom en mag meedoen. 

Dit betekent ook dat ouderen en kwetsbare mensen langer zelfstandig thuis kunnen wonen en iedereen kan komen en gaan wanneer hij/zij zelf wil. 

We merken dat we voor steeds meer mensen een rol spelen als Ontmoeting Onze DROOM in wat we als stichting het belangrijkst vinden, namelijk het voorkomen (preventie) van sociale uitsluiting in vele vormen en mogelijkheden. Wij laten (kwetsbare) mensen meedoen, van betekenis zijn en we laten ze erbij horen. Zo is het belangrijk dat mensen bij ons kunnen meedoen aan creatieve activiteiten, trots met een mooi resultaat naar huis gaan, dit met uiterst minimale kosten. 

De meerwaarde van Stichting Onze DROOM is dat Onze DROOM een sociaal maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk is VAN, VOOR en DOOR de BURGERS ZELF.

De provincie Gelderland heeft onze subsidieaanvraag op 14 juni 2019 goedgekeurd en we krijgen de subsidie voor de activiteiten van ons plan:

-Samen koken en eten. Met nieuwe mensen en met de vaste bezoekers maaltijden gaan bereiden en gezamenlijk de maaltijd gebruiken. 

-Fruit, groente - en kruidentuin aanleggen en groente en kruiden kweken.

-Repair Café Brummen; Repareren en  herstellen en maken/oppimpen van kleding samen met kinderen en jongeren.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

BELEIDSPLAN Stichting Onze DROOM 2019-2021            

Voorwoord

Dit beleidsplan is bedoeld om de stappen te beschrijven, die wij zetten om ons doel als Stichting Onze DROOM te bereiken.

Ons doel:

Het bieden van een ontmoetings-, inspiratie-, dagbestedings- en leerwerkplaats aan inwoners van de gemeente Brummen, die daar behoefte aan hebben. Hierbij wordt uitgegaan van ieder mens als individu met zijn/haar eigen mogelijkheden, kwaliteiten en beperkingen. Mensen aanspreken op wat ze kunnen en hen toekomstperspectief bieden. Door ze met respect voor de mensheid, de aarde en de natuur, met geduld te bejegenen en te stimuleren. Waardoor zelfstandigheid en ontwikkelingsmogelijkheden groeien, evenals zelfrespect en deelname/participatie aan de samenleving.

Stichting

Sinds 10 juni 2016 zijn we officieel een Stichting “Stichting Onze DROOM”.

Bestuur: Sonja Leemkuil –voorzitter, Carry Nijland –secretaris, Marita Klein –penningmeester.

Locatie

Sinds begin 2016 werken we aan het bereiken van ons doel. We zijn gestart op locatie De Rees/Klein Sion in Leuvenheim en vanaf november 2016 maken we drie dagdelen per week gebruik van de ruimte van Harmonie Orkest Brummen. Dit is de maximale tijd, die we van deze ruimte gebruik kunnen maken.

Op 20 december 2019 hebben we de sleutel van "ons eigen stekkie" op Meidoornlaan 18a ontvangen.

we zijn druk bezig met het inrichten van de ruimtes.

Ons Plan

We hebben nu een eigen ruimte om al onze plannen ten uitvoer te brengen:

meer openingstijden van Ontmoeting Onze DROOM, een groente- en kruidentuin, samen koken en eten, Repair Café Brummen voor jong en oud, kleding oppimpen, kledingbank, enzovoort.

Vrijwilligers

We hebben voor onze activiteiten voldoende vrijwilligers beschikbaar. Vrijwilligers die speciaal komen voor een activiteit, bloemschikken, schilderen, muziek, en de inzet en hulp van de bezoekers van Ontmoeting Onze DROOM. We streven ernaar om, bij uitbreiding van onze activiteiten, de werkzaamheden te spreiden over voldoende vrijwilligers om hun inzet haalbaar en betekenisvol te laten zijn.

Publiciteit

We doen er alles aan om bekend te zijn bij de mensen, die gebruik willen maken van onze mogelijkheden. We delen flyers uit, staan op markten en zijn aanwezig bij informatiebijeenkomsten. Verder zoeken we geregeld publiciteit in de regionale en huis-aan-huiskranten en zijn vindbaar via onze website en op Facebook.

Ook spreken we mensen aan en zoeken op alle mogelijke manieren verbinding.

Middelen

We zijn rijk met alles wat we krijgen van ieder die ons een warm hart toedraagt en met het werk, dat onze deelnemers, vrijwilligers en wij als bestuur doen. We bezitten vrijwel niets in de gebruikelijke zin.

Op 1-1-2018 was ons banksaldo € 719,96 en hadden we € 0,11 in kas.

Alles wat we doen wordt gedekt door de vrijwillige bijdragen van onze bezoekers en giften en de jaarlijkse subsidie van de gemeente Brummen (t/m 2018) van € 2.000,-.

Om onze exploitatie rond te krijgen hebben we geld nodig om een eigen ruimte te huren. Onze inzet is om de exploitatie van een eigen ruimte in 2019 rond te krijgen opdat we meerdere dagen open kunnen.

Tot onze grote blijdschap hebben we van de Leefbaarheid Alliantie van de provincie Gelderland een toezegging gekregen om 75% van de kosten van investeringen van ons plan te dekken. Bv. voor een keuken, de aanleg van een groente- en kruidentuin, enzovoort.

Beloning

Onze en de beloning voor iedereen die betrokken is bij Onze DROOM is vertrouwen in mogelijkheden en je eigen kwaliteiten. Dat we plezier met elkaar hebben en een open oog en oor voor wat ons beroert en dat samen te delen. Dat er een vertrouwensbasis is om te groeien en bloeien.

Daarnaast krijgt niemand een financiële beloning, maar wel kunnen gemaakte onkosten worden gedeclareerd.

Vermogensbeheer

Stichting Onze DROOM heeft geen vermogen. We hebben veel materiaal, gekregen van wat er bij ieder thuis niet gebruikt wordt, dat voor onze creatieve en reparatieactiviteiten kan worden gebruikt. We hebben geen bezittingen waarop we kunnen afschrijven. Velen stellen hetgeen ze bezitten belangeloos ter beschikking als het van pas komt, voor één van ons of voor onze gezamenlijke activiteiten.

Een aantal van onze bezoekers en inwoners doneert aan Onze DROOM koffie/thee of koekjes.

Indien wij middelen verwerven om een eigen ruimte te financieren, zal dat ons vermogensbeheer zijn. Mochten we onverhoopt moeten stoppen met onze activiteiten, zullen we onze resterende middelen doneren aan een organisatie of stichting, die onze doelstelling benadert.